Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ARTHANGING

Artikel 1. ARTHANGING

Arthanging is een eenmanszaak (kvk.nr 34364471). In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Arthanging’ bedoeld de partij waarmee opdrachtgever een overeenkomst van opdracht sluit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Arthanging gesloten overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen via www.arthanging.nl.

Artikel 3. Opdracht

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Arthanging is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Verstrekte opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd; derden kunnen aan de verstrekte opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 3. Zowel opdrachtgever als Arthanging kan een opdracht te allen tijde door opzegging beëindigen. Bij opzegging door opdrachtgever is deze gehouden het honorarium, vermeerderd met eventuele inschakeling van derden gepaard gaande kosten, te voldoen voor de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Arthanging is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Arthanging onjuiste informatie heeft verstrekt, is Arthanging voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Arthanging, welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Arthanging voor die schade aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Arthanging voor die werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Arthanging voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Arthanging onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Arthanging.
 4. Aansprakelijkheid van Arthanging voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 5. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Arthanging voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 6. De aansprakelijkheid van Arthanging is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Arthanging in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Arthanging meldt.
 8. De aansprakelijkheid van Arthanging wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opdracht ontstaat slechts indien opdrachtgever Arthanging onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en Arthanging ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Arthanging in staat is adequaat te reageren.

Artikel 5. Derden

 1. Arthanging kan bij het uitvoeren van een opdracht voor rekening van opdrachtgever derden inschakelen, waarbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal worden genomen.
 2. Arthanging is door opdrachtgever gemachtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Voor eventuele tekortkomingen van door Arthanging ingeschakelde derden is Arthanging nimmer aansprakelijk.
 4. Onverminderd het in artikel 2 bepaalde gelden deze algemene voorwaarden ook ten behoeve van door Arthanging ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Arthanging tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de aan Arthanging verstrekte opdracht en/of de uitvoering daarvan.

Artikel 6. Honorarium

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
 2. De kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Arthanging voor opdrachtgever worden gemaakt.
 3. Arthanging is gerechtigd het tarief jaarlijks per 1 januari te wijzigen.
 4. Arthanging is steeds gerechtigd van een opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse afrekening of eindafrekening van de opdracht.

Artikel 7. Betaling

 1. De door Arthanging verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks bij opdrachtgever in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden voldaan.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de op de factuur genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is opdrachtgever Arthanging vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend.
 3. Bij niet of niet tijdige dan wel onvolledige betaling van een factuur, heeft Arthanging het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, hetgeen de verplichting van opdrachtgever om openstaande of nog te verzenden facturen tijdig te betalen onverlet laat.
 4. Alle zaken, documenten en gelden van opdrachtgever die Arthanging onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die Arthanging ten laste van opdrachtgever heeft of zal krijgen.

Artikel 8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Arthanging wordt exclusief beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Arthanging

Ook zo nieuwsgierig geworden wat arthanging voor u kan betekenen? Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Samen komen we tot het beste resultaat! U kunt altijd bellen of mailen. Tikan Spakler | +31 6 15956332 | info@arthanging.nl

Partners

2020 - © arthanging.nl